Multimodala transporter

5 fördelar med multimodala transporter & kombinerad frakt

 • 2024-05

Vad är multimodal transport?

Multimodala transporter är en integrerad transportmetod där gods flyttas från ursprung till destination genom en sekvens av minst två olika transportslag under ett sammanhängande transportkontrakt. Dessa transportslag inkluderar vägtransport, järnväg, sjöfart och luftfart, vilka kombineras för att utnyttja varje modus styrkor och minimera dess svagheter.

I en multimodal transportkedja koordineras och planeras hela transportprocessen så att övergångarna mellan olika transportslag blir sömnlösa. Det innebär att godset placeras i en transportenhet, till exempel en container eller en utbytbar lastbärare, som kan användas över alla transportslag utan att behöva omlastas. Denna container spelar en central roll i effektiviseringen av multimodala transporter eftersom den möjliggör snabb och enkel överföring av lasten mellan transportmedel, minskar lastningstid och skyddar godset från skador och stöld under transporten.

Kombinerade transportlösningar och fraktformer

För att förstå multimodala transporter i praktiken kan vi betrakta ett exempel där en last transporteras från en fabrik i inlandet till en internationell kund. Transportkedjan kan se ut som följer:

 • Lastbil
  Transporten börjar med att godset lastas i en container vid tillverkningsanläggningen och transporteras via lastbil till närmaste järnvägsstation.
 • Järnväg
  Vid järnvägsstationen överförs containern till en godstågsvagn. Järnväg används för att effektivt täcka den långa sträckan över land, vilket minskar kostnader och koldioxidutsläpp jämfört med långdistans vägtransport.
 • Sjötransport
  Efter att ha nått en kustnära hamn, lyfts containern från tåget och lastas på ett fraktskepp. Sjötransporten används för att föra godset över stora vatten, vilket är energieffektivt och kostnadseffektivt för stora volymer.
 • Lastbil eller inrikes vattenfart
  När godset anländer till hamnen i destinationslandet, lastas containern av från skeppet och transporteras ytterligare antingen via lastbil direkt till slutkunden eller via flodtransport om tillgänglig och lämplig.

Varje segment i denna kedja är optimerat för att utnyttja det mest lämpliga och kostnadseffektiva transportmedlet, medan hela processen är designad för att minimera övergångstider och förseningar. Fördelarna med sådan koordinering inkluderar inte bara lägre transportkostnader och bättre miljöprestanda, utan också förbättrad tillförlitlighet och spårbarhet genom hela leveranskedjan. Vill du veta mer om multimodala transporter, läs mer på www.essingerail.se.

Multimodala transporter Fördelarna med multimodala transporter

Att kombinera fraktformer är lönsamt rent ekonomiskt

Ekonomisk effektivitet är en av de mest betydande fördelarna med att använda multimodala transporter. Genom att kombinera olika transportslag, som väg, järnväg, sjö och luft, kan företag drastiskt reducera sina transportkostnader. Detta uppnås genom att noggrant optimera transportrutten för att inkludera de mest kostnadseffektiva alternativen för varje delsträcka i transportkedjan.

Optimering av transportrutten

Vid planering av multimodala transporter utvärderar logistikanalytiker varje transportsegment för att bestämma det mest effektiva och ekonomiska transportslaget. Till exempel kan långa distanser över land effektiviseras genom järnväg, som erbjuder lägre bränslekostnader per tonkilometer jämfört med vägtransport. Sjötransport är idealisk för interkontinentala leveranser, då det erbjuder betydligt lägre fraktkostnader än luftfrakt. Genom att välja det optimala transportslaget för varje segment kan företag undvika onödiga kostnader och effektivisera hela leveranskedjan.

Effektiva transportslag minskar bränslekostnader och tullavgifter

Bränslekostnader är en betydande utgiftspost i fraktbranschen. Multimodala transporter minimerar bränslekostnaderna genom att använda effektivare transportslag där det är möjligt. Dessutom, när gods korsar internationella gränser via effektivare rutter och planerade logistiknoder, kan tullavgifter och andra gränsöverskridande avgifter minskas. Genom att utnyttja frihandelsavtal och ekonomiska transportkorridorer kan företag minska både tiden och kostnaden för tullhantering.

Skalfördelar och reducering av priset per enhet

Multimodala transporter möjliggör större volym per transport genom att använda standardiserade enhetslaster som containrar, vilka kan hanteras effektivt över olika transportslag. Denna typ av lasthantering minimerar lastnings- och lossningstider och möjliggör transport av större volymer. När större volymer transporteras i varje sändning, fördelas de fasta kostnaderna över fler enheter, vilket sänker kostnaden per transportenhet. Detta är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för transportföretaget genom högre beläggningsgrad och utnyttjande av kapacitet, utan också för kunden som kan dra nytta av lägre fraktkostnader per artikel.

Branschuttryck i kombinerade transportlösningar

 • Tonkilometerkostnad: Ett mått på transportkostnad relaterad till både vikt och distans som godset transporteras.
 • Intermodala enheter: Transportenheter som kan användas över olika transportslag utan omlastning av innehållet, exempelvis containrar.
 • Logistiknoder: Kritiska punkter i en logistikkedja där godstransport övergår från ett transportslag till ett annat, som hamnar och terminaler.
 • Beläggningsgrad: En mätning av hur effektivt transportkapaciteten utnyttjas.
 • Ekonomiska transportkorridorer: Optimerade rutter som utformats för att minska kostnader och förbättra effektiviteten i godsleveranser över gränser.

Sammanfattningsvis kan multimodala transporter erbjuda betydande ekonomiska fördelar genom att kombinera olika transportslag på det mest kostnadseffektiva sättet för varje segment av transportrutten. Denna strategi inte bara minskar direkta kostnader som bränsle och tullavgifter, utan också optimerar skalfördelar, vilket sänker priset per enhet och ökar den totala transporteffektiviteten.

Multimodala transporter Multimodal transport är ett miljövänligt fraktalternativ

Multimodala transporter framstår som ett alltmer miljövänligt fraktalternativ i en värld där hållbarhet och miljöpåverkan blivit centrala frågor för logistiksektorn. Genom att integrera flera olika transportmedel i en enda transportkedja, kan man inte bara effektivisera logistiken utan även avsevärt minska utsläppen av växthusgaser, vilket är avgörande för att minska transportsektorns ekologiska fotavtryck.

Minskning av koldioxidintensiva transporter

En av de mest betydande fördelarna med multimodal transport ur ett miljöperspektiv är möjligheten att ersätta koldioxidintensiva transportslag som lastbil och flyg med mer energieffektiva alternativ som järnväg och sjöfart. Järnvägar, till exempel, kan flytta en stor mängd gods över långa distanser med betydligt lägre bränsleförbrukning per tonkilometer jämfört med vägtransport. Detta beror på att tåg drar mindre bränsle per lastenhet och kilometer tack vare deras förmåga att transportera stora volymer gods i en enda rörelse, vilket minskar den totala energiförbrukningen och de koldioxidutsläpp som är kopplade till varje enskild godstransport.

Kombinationen av sjöfart och järnväg

Sjöfart är känt för att vara ett av de mest koldioxideffektiva transportmedlen, särskilt för interkontinental frakt. När sjötransport kombineras med järnväg, skapas en effektiv kedja som minimerar behovet av mindre effektiva transportslag. Denna kombination är betydligt mer hållbar än att förlita sig enbart på lastbilstransporter, som inte bara förbrukar mer bränsle utan också skapar högre utsläpp per kilometer. Den strategiska användningen av multimodal transport minskar därmed inte bara företagens koldioxidavtryck utan bidrar också till en övergripande minskning av trafikstockningar och luftföroreningar.

Branschuttryck inom grön logistik

 • Tonkilometer
  Ett mått på transporteffektivitet som uttrycker mängden koldioxidutsläpp per ton gods per kilometer.
 • Grön logistik
  Logistikstrategier och -operationer som är utformade för att minimera miljöpåverkan och främja hållbarhet.
 • Emissionshandel
  En marknadsbaserad strategi för att kontrollera föroreningar genom att ge företag ekonomiska incitament för att minska sina utsläpp.
 • Sjöfartens energieffektivitet
  Mått på hur effektivt fartyg använder bränsle, vilket direkt korrelerar till mängden växthusgaser de släpper ut.

Multimodala transportlösningar är tidseffektiva

Multimodala transportlösningar är inte bara en väg mot en mer hållbar logistik, utan också en metod för att öka tidseffektiviteten i leveranskedjor. Denna tidseffektivitet uppnås genom att kombinera olika transportmedel såsom tåg, lastbilar, fartyg och ibland flyg för att optimera varje segment av transportkedjan. Genom denna strategiska kombination kan företag minska både totala transporttider och osäkerheter i leveransprocessen.

Optimering av transporttiden genom multimodal logistik

Järnvägstransport är känd för sin förmåga att snabbt transportera stora mängder gods över långa sträckor. Järnvägar är mindre påverkade av dagliga variationer som trafikstockningar eller väderförhållanden, vilket är vanligt för vägtransport. Detta gör tåg till ett pålitligt val för delar av logistikrutten som sträcker sig över kontinenter eller genom tättbefolkade regioner där vägar kan vara trånga och trafikerade. Medan lastbilstransport å andra sidan erbjuder oöverträffad flexibilitet och förmågan att leverera gods ”från dörr till dörr”. Lastbilar kan enkelt nå destinationer som inte täcks av järnvägsnätet och är idealiska för den sista delen av leveranskedjan – så kallad ”last mile delivery”. Denna kombination av järnväg och lastbil utnyttjar styrkorna hos båda transportslagen och minimerar deras svagheter.

Genom att implementera multimodala strategier kan företag uppnå en mer kontrollerad och förutsägbar logistikflöde, vilket är avgörande för branscher där tid är en kritisk faktor, som i tillverkning och detaljhandel. Det ökar också förmågan att anpassa sig till oväntade störningar i leveranskedjan, vilket ytterligare förbättrar tillförlitligheten i leveransen. Läs mer på Trafikverket.

Branschuttryck samt tekniska aspekter inom kombinerad transport

Intermodalitet
Användningen av två eller flera transportslag som fungerar sömlöst tillsammans under en enda frakthandling.

Transittid
Den totala tiden det tar för gods att transporteras från ursprung till destination.

Modal shift
Strategin att byta från ett transportslag till ett annat för att öka effektiviteten eller minska kostnaderna.

Last mile delivery
Den sista etappen i leveransprocessen, från ett distributionscenter till slutkunden, ofta den mest tidskrävande och kostsamma delen.

Bottleneck reduction
Minimering av fördröjningar inom transportkedjan genom att undvika trafikstockningar och andra logistiska flaskhalsar.

Multimodala transporter

Multimodal frakt är enkelt – kombinera olika frakttyper i ett kontrakt

Multimodal frakt representerar en integrerad och strömlinjeformad transportlösning som förenklar logistikhanteringen betydligt genom att kombinera olika transporttyper under ett enda kontrakt. Detta tillvägagångssätt erbjuder betydande fördelar när det gäller flexibilitet, skalbarhet och förenklad logistikhantering, vilket gör det till en attraktiv lösning för företag som hanterar komplexa leveranskedjor.

Flexibilitet och skalbarhet i skräddarsydda logistiktjänster

Multimodala transporter tillåter företag att skräddarsy sina logistiktjänster för att anpassa specifika behov och förutsättningar, vilket är särskilt värdefullt för industrier som upplever fluktuationer i fraktvolymer eller har att göra med en mängd olika destinationskrav. Med möjligheten att kombinera till exempel sjöfrakt med järnväg och vägtransport kan företag effektivt anpassa sin fraktstrategi för att maximera kostnadseffektivitet och minimera leveranstider.

Denna typ av transportlösning är också skalbar, vilket innebär att den kan anpassas och skalas upp eller ned baserat på de aktuella marknadsvillkoren eller specifika affärsmöjligheter. Om ett företag plötsligt behöver öka sin transportkapacitet för att möta en oväntad efterfrågan, kan multimodala transporter snabbt anpassas för att hantera denna ökning, utan att det krävs omfattande omstruktureringar eller ytterligare kontraktsförhandlingar.

Förenklad logistikhantering genom samordnad frakt

Trots komplexiteten i att hantera flera olika transportslag, kräver multimodal frakt vanligtvis endast ett kontrakt och en samordningspunkt. Detta innebär att en enda logistik leverantör kan hantera hela transportkedjan, från initial lastning till slutleverans, oavsett hur många olika transportmedel som involveras. För beställaren innebär detta en avsevärd minskning av den administrativa bördan, eftersom de slipper koordinera och förhandla separata avtal för varje transportsegment. Läs mer på Transportstyrelsen.

Logistikleverantörer som specialiserar sig på multimodala transporter hanterar alla detaljer, inklusive tull klarering, övergångar mellan transportslag, och timing av lastnings samt lossningsaktiviteter. De ser till att alla aspekter av transporten är optimerade för att säkerställa smidighet och tidsbesparing, vilket kan vara kritiskt för företag som är beroende av punktliga leveranser.