Skölja ögat med vatten

Stänkt kemikalier i ögat? – Då ska du skölja ögat med vatten

I en verkstadsmiljö är risken att få olika typer av kemikalier i ögat en konstant fara. Det är inte bara motorolja, utan även rengöringsmedel, sprayer, tillsatser och till och med lösa delar som splitter som kan orsaka skador. Om du råkar få kemikalier i ögat, är det avgörande att omedelbart vidta rätt åtgärder för att minimera eventuell skada.

Vad ska du göra om du fått kemikalier i ögat?

Det första och viktigaste steget är att omedelbart börja skölja ögat med vatten. Detta bör göras så snabbt som möjligt efter att exponeringen har skett för att späda ut och avlägsna kemikalien från ögat.

Skölja ögat med vatten

Förebyggande åtgärder

Inom ramen för att skapa en säker arbetsmiljö i verkstäder och industrilokaler är det av största vikt att implementera omfattande förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder sträcker sig från användningen av personlig skyddsutrustning (PPE) till en djupgående förståelse och kunskap om de kemikalier som används i den dagliga verksamheten.

Vikten av skyddsutrustning
Att utrusta sig med skyddsglasögon, handskar och visir är mer än bara en säkerhetsåtgärd; det är en fundamentell del av arbetsrutinen som skyddar individen från direkta hot. Skyddsglasögon erbjuder en barriär mot kemiska stänk och mekaniska partiklar som kan orsaka skador på ögat. Handskar skyddar händerna från kemiska brännskador och absorption av skadliga ämnen, medan visir ger ett ytterligare skyddslager för ansiktet mot stänk och direkt exponering.

Utbildning och information
En välunderrättad arbetsstyrka är en säker arbetsstyrka. Det är avgörande att alla medarbetare har tillgång till information om de kemikalier de kan komma att hantera, inklusive deras potentiella risker och säkerhetsdata. Utbildning bör omfatta rätt hanteringstekniker, lämpliga sätt att lagra och transportera kemikalier, samt de specifika åtgärder som ska vidtas i händelse av en spill. Regelbundna utbildningssessioner och uppdateringar säkerställer att personalen hålls informerad om de senaste säkerhetsstandarderna och -praxis.

Implementering av säkerhetsföreskrifter
Varje verkstad bör ha tydligt definierade säkerhetsföreskrifter som är lättillgängliga för alla anställda. Dessa bör inkludera riktlinjer för korrekt användning och förvaring av kemikalier, nödprocedurer, och användning av skyddsutrustning. Det är viktigt att dessa föreskrifter inte bara följs, utan också regelbundet ses över och uppdateras för att återspegla eventuella förändringar i arbetsmiljön eller inom relevanta lagar och regelverk.

Löpande riskbedömningar
Regelbundna riskbedömningar är avgörande för att identifiera och åtgärda potentiella risker i arbetsmiljön. Genom att systematiskt utvärdera arbetsplatsen kan företaget identifiera svagheter i de förebyggande åtgärderna och vidta lämpliga steg för att förbättra säkerheten. Dessa bedömningar bör omfatta allt från lagring och hantering av kemikalier till användningen av PPE och nödutrustning.

Skölja ögat med vatten

Åtgärder vid kemikalieexponering – skölj ögat med vatten och sök hjälp

Om olyckan är framme och en kemikalie kommer i kontakt med ögat, är det viktigt att agera snabbt och följa dessa steg:

 • Omedelbar sköljning
  Gå omedelbart till närmaste nöddusch eller ögonsköljstation. Börja skölja ögat med rinnande vatten. Om möjligt, använd ljummet vatten för att undvika chock från kallt vatten.
 • Kontinuerlig sköljning
  Håll ögat öppet med fingrarna och låt vatten flöda över och in i ögat. Det är rekommenderat att skölja ögat med vatten kontinuerligt i minst 15-20 minuter.
 • Undvik att gnugga ögat
  Det kan vara en instinktiv reaktion att gnugga ögat, men det kan orsaka ytterligare skada. Försök att hålla ögat så stilla som möjligt under sköljningen.
 • Sök medicinsk hjälp
  Efter att ha sköljt ögat, är det viktigt att omedelbart söka professionell medicinsk bedömning, även om smärtan verkar avta.

Olika typer av nödduschar

Det finns olika typer av nödduschar anpassade för olika behov och budgetar. Väggmonterade ögonsköljstationer är vanliga i verkstäder och erbjuder snabb tillgång till sköljning. Det finns även bärbara ögonsköljflaskor för arbetsplatser som saknar fast installerade nödduschar. Oavsett typ, är det viktigt att nödduschar är korrekt underhållna och regelbundet testade för att säkerställa deras funktionalitet. Läs mer om ögonduschar och nödduschar: https://hatasuihkut.com/

Skölja ögat med vatten

Vad kan kollegor göra om olyckan inträffat

När en olycka inträffar på arbetsplatsen, särskilt en där en kollega får en kemikalie i ögat, är det avgörande att omgivande kollegor agerar snabbt och effektivt. Deras insatser kan ha en direkt inverkan på utfallet av situationen och den drabbades välbefinnande. Här är några steg kollegor kan ta för att effektivt hantera situationen:

Erbjud omedelbar hjälp
Den första prioriteringen bör vara att omedelbart leda eller stödja den drabbade till närmaste nöddusch eller ögonsköljstation. Det är viktigt att påminna dem om att börja skölja ögat med vatten omedelbart och att hålla ögat öppet under processen för att effektivt skölja bort kemikalien.

Emotionellt stöd
En person som har fått en kemikalie i ögat kan uppleva panik och rädsla. Att stanna med dem under hela processen och erbjuda lugnande stöd kan hjälpa till att minska deras stress och ångest. Detta stöd kan vara avgörande för att hålla dem lugna och fokuserade på sköljningsprocessen.

Sök hjälp
Efter den initiala sköljningen är det viktigt att snabbt söka professionell medicinsk hjälp. Om den drabbade är oförmögen att kommunicera effektivt på grund av smärta eller chock, kan kollegor spela en viktig roll i att kontakta sjukvårdspersonal eller dylikt. Det är också viktigt att informera en arbetsledare eller säkerhetsansvarig om händelsen så att de kan följa upp och vidta ytterligare åtgärder.

Dokumentera händelsen
När situationen är under kontroll och den drabbade har tagits om hand, bör en detaljerad rapport om olyckan och de vidtagna åtgärderna dokumenteras. Detta är inte bara viktigt för arbetsplatsens säkerhetsprotokoll utan också för eventuella medicinska eller försäkringsändamål.

Utvärdera och förbättra
Slutligen bör kollegor och arbetsgivare tillsammans utvärdera händelsen och sköljningsprocessen för att identifiera eventuella förbättringsområden. Det kan innebära att man ser över placeringen av nödduschar, tillgängligheten av skyddsutrustning eller rutinerna för säkerhetsutbildning.

Genom att agera beslutsamt och med omsorg kan kollegor göra en betydande skillnad i hanteringen av kemikalieolyckor och bidra till en säkrare arbetsplats.

När är det dags för sjukhusbesök?

Ett sjukhusbesök är alltid att rekommendera efter en kemikalieexponering i ögat. Om det finns tecken på allvarlig irritation, fortsatt smärta efter sköljning, synförändringar eller om kemikalien är särskilt aggressiv, är det extra viktigt att omedelbart söka medicinsk hjälp. Beroende på nivån av exponering samt typ av ämne kan ett sjukhusbesök behövas eller ej, men detta beslut bör tas i konsultation med sjukvårdspersonal som bör få det sista ordet baserat på vad som skett.

Övriga tips utöver att skölja ögat med vatten

Förutom ovanstående steg, finns det ytterligare åtgärder som kan förbättra situationen:

 • Informera alltid din arbetsgivare om incidenten.
 • Följ upp med lämplig vård beroende på läkarens rekommendationer.
 • Granska och förbättra säkerhetsrutinerna för att förebygga framtida incidenter.

Hoppas du fått med dig information som kan förbättra säkerheten på din arbetsplats. Det är svårt att undvika olyckor helt och hållet, men genom att konstant förbättra sin kunskap och genom att arbeta med proaktiva åtgärder kan man komma långt.